Welkom bij de Christenunie Terneuzen

De ChristenUnie is een christelijk-sociale Nederlandse politieke partij, die vertegenwoordigd is in de Eerste en Tweede Kamer, het Europees Parlement en in provinciale, gemeentelijke en waterschapsbesturen.

ChristenUnie Terneuzen zet in op jonge raadsleden!

Ben van Assche is unaniem als lijsttrekker voor de ChristenUnie Terneuzen gekozen! 

Ben van Assche, 32, is sinds jongsafaan vertrouwd met de streek. Hij groeide op in Sas van Gent en verhuisde later naar Terneuzen. Sinds jonge leeftijd is hij begaan met maatschappelijke vraagstukken. Hij reisde voor diverse projecten naar het buitenland en gebruikte zijn management studie binnen kleine lokale hulporganisaties. Nu is Ben werkzaam als coordinator voor IMC Basis; een onderwijsproject waarbij jongeren een bredere kijk ontwikkelen op een hoopvolle toekomst. Zijn politieke ambitie is om een positieve impuls te kunnen bieden aan de regio. Daarbij zet Ben zich in voor jong en oud en streeft naar een stabiele toekomst voor de gemeente en haar inwoners.

Nr. 2 is Jan Ellen, huidig raadslid en nr. 3 Cora van Dam, 30 jaar. Zij heeft bestuurskunde gestudeerd en is op dit moment werkzaam als leidinggevende op het bestuurssecretariaat bij de brandweer Antwerpen.

Onze ambities

De ChristenUnie wil politiek bedrijven die geloofwaardig en fair is. Onze fractie wil krachtig inzetten op een aantal speerpunten op een integere en betrouwbare wijze. Termen die de christelijke grondslag van onze partij weerspiegelen.

Een stevig economisch fundament is een randvoorwaarde en een middel om overige doelen te realiseren: zoals een verantwoord sociaal beleid, een goed evenwicht tussen economie en ecologie, meer aandacht voor het belang van jeugd en gezin, uitstekend onderwijs, garanties voor blijvende goede zorg in geval van decentralisatie en het in stand houden van een betaalbaar voorzieningenniveau voor jong en oud. 

Eigen verantwoordelijkheid is prima, maar de CU zal zich blijvend hard maken voor een vangnet voor diegene die het zelf niet redden.

Wij willen de oplopende schuldenlast van de gemeente een definitief halt toeroepen. Die schuld liep van 96 miljoen euro in 2006 op naar ruim 190 miljoen euro in 2013. Daar draait de Terneuzense belastingbetaler voor op de komende jaren en er is weinig ruimte om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

De beperkte ruimte die er nog is voor nieuwe investeringen moet gericht zijn op versterking van het  economisch draagvlak. Dit naast bezuinigingen die het huishoudboekje van de gemeente weer op orde moeten brengen.

De ChristenUnie sluit de ogen niet voor een veranderende bevolkingssamenstelling en daagt de andere politieke partijen uit prioriteiten te stellen in hun keuzes voor een gedifferentiëerde en verdraagzame samenleving. Leefbaarheid op het platteland met in stand houden van de basisvoorzieningen en accent op de eigen kenmerken is ons uitgangspunt. Een sterk centrum is een voorwaarde voor Terneuzen om de rol van economische motor van Zeeland te handhaven en medebepalend voor prettig wonen in één van de kernen.

Onze ambities liggen niet alleen op de korte termijn, we doen het niet voor de “bühne”. De ChristenUnie wil bouwen aan een evenwichtige samenleving en raadsvoorstellen niet alleen op zijn actuele merites beoordelen, maar ook op toekomstbestendigheid en betekenis voor andere ontwikkelingen. 

We hebben niet altijd kant-en-klare antwoorden paraat, maar laten ons inspireren door de Bijbel.