Welkom bij de Christenunie Terneuzen

De ChristenUnie is een christelijk-sociale Nederlandse politieke partij, die vertegenwoordigd is in de Eerste en Tweede Kamer, het Europees Parlement en in provinciale, gemeentelijke en waterschapsbesturen.

ChristenUnie Terneuzen zet in op jonge raadsleden!

Het is fijn om u als betrokkene of geïnteresseerde van ChristenUnie Terneuzen mee te kunnen nemen in ons werk. Zo zetten wij ons gezamenlijk in voor de algemene belangen van onze gemeente en willen ons, vanuit verschillende denominaties, laten leiden vanuit de christelijke identiteit. We stellen ons graag aan u voor:

Henk Eerkes, fractievoorzitter, is naast zijn raadswerk docent aan het Lodewijk College en richt zich op de commissie Bestuur en Middelen. Tevens onderhoudt Henk de contacten met de coalitiepartijen en woont het presidium bij.

Jan Ellen, raadslid, is naast zijn raadswerk postbode en richt zich op de commissies Samenleving alsook Omgeving. Hij is tevens namens de raad afgevaardigd als AB lid binnen Dethon.

Ben van Assche, wethouder, heeft in zijn portefeuille o.a. milieubeheer, verkeer, vervoer & mobiliteit, waterstaat en energietransitie. Als wethouder is hij afgevaardigd in diverse bestuursfuncties, o.a. als voorzitter en bestuurder Gemeenschappelijke Vervoerscentrale Zeeland, DB lid RUD en plaatsvervangend lid Commissie Europa en Internationaal namens de VZG te Brussel.

 

Wij hopen u via deze website een inkijkje te kunnen geven in onze werkzaamheden, maar horen ook graag van u wat er onder u leeft. Schroom daarom niet contact met ons op te nemen.

Onze ambities

De ChristenUnie wil politiek bedrijven die geloofwaardig en fair is. Onze fractie wil krachtig inzetten op een aantal speerpunten op een integere en betrouwbare wijze. Termen die de christelijke grondslag van onze partij weerspiegelen.

Een stevig economisch fundament is een randvoorwaarde en een middel om overige doelen te realiseren: zoals een verantwoord sociaal beleid, een goed evenwicht tussen economie en ecologie, meer aandacht voor het belang van jeugd en gezin, uitstekend onderwijs, garanties voor blijvende goede zorg in geval van decentralisatie en het in stand houden van een betaalbaar voorzieningenniveau voor jong en oud. 

Eigen verantwoordelijkheid is prima, maar de CU zal zich blijvend hard maken voor een vangnet voor diegene die het zelf niet redden.

Wij vragen aandacht voor de schuldenlast van de gemeente en de schuldpositie mee te nemen in de toekomstige uitdagingen. Denk hierbij aan keuzes zoals achterstallig onderhoud van rioleringswerken en de afwegingen in nieuw- of vernieuwbouw van het scholenvraagstuk.

De beperkte ruimte die er nog is voor nieuwe investeringen moet gericht zijn op versterking van het  economisch draagvlak.

De ChristenUnie sluit de ogen niet voor een veranderende bevolkingssamenstelling en daagt de andere politieke partijen uit prioriteiten te stellen in hun keuzes voor een gedifferentiëerde en verdraagzame samenleving. Leefbaarheid op het platteland met in stand houden van de basisvoorzieningen en accent op de eigen kenmerken is ons uitgangspunt. Een sterk centrum is een voorwaarde voor Terneuzen om de rol van economische motor van Zeeland te handhaven en medebepalend voor prettig wonen in één van de kernen.

Onze ambities liggen niet alleen op de korte termijn, we doen het niet voor de “bühne”. De ChristenUnie wil bouwen aan een evenwichtige samenleving en raadsvoorstellen niet alleen op zijn actuele merites beoordelen, maar ook op toekomstbestendigheid en betekenis voor andere ontwikkelingen. 

We hebben niet altijd kant-en-klare antwoorden paraat, maar laten ons inspireren door de Bijbel.